Deprecated: Non-static method JApplicationSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/raceu/public_html/bilanzierung/templates/atomic/index.php on line 49

Deprecated: Non-static method JApplicationCms::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/raceu/public_html/bilanzierung/libraries/cms/application/site.php on line 272

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/raceu/public_html/bilanzierung/templates/atomic/index.php on line 49

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/raceu/public_html/bilanzierung/templates/atomic/index.php on line 73
FACHLICHE ONLINE-BERATUNG - Računovodstvo Replika

T: +386 (0)1 422 88 77, M: +386 (0)41 710 954, F: +386 (0)1 256 49 25, E: info@replika.si, www.replika.si

RECHNUNGSWESEN DIENSTLEISTUNGEN - STEUERVERTRETER - BERATUNGSGESELLSCHAFT - BUCHHALTER - LJUBLJANA - SLOWENIEN

Accounting and bookkeeping Buchhaltung und bilanzierung БУХГАЛТЕРСКИЕ Računovodstvo RAČUNOVODSTVENE USLUGE Сметководствени услуги SERVIZI DI CONTABILITÀ Accounting services

Ausländische Gesellschaften, Buchhaltungskunden von Replika, werden mit einer Geschäftsadresse in Ljubljana, Slowenien – die EU an unserem eingetragenen Büro versorgt. Außerdem empfangen wir Ihre Post an der Geschäftsadresse in Ljubljana und führen elektronische Zahlungstransaktionen durch. Das virtuelle Dienstbüro von Replika ist mit Buchhaltungsdienstleistungen, Steuer- und Geschäftsberatung erweitert worden. Wir regeln ausländischen Gesellschaften und Personen die Gründung oder den Kauf eines Unternehmens in Slowenien, erhalten Arbeitserlaubnisse für sie, sowie Aufenthaltserlaubnisse. Auf Anfragen stellen wir auch passende Fernmeldekanäle zur Verfügung: Webgebiet, Webadresse, VOIP Telefonie usw. für die Kommunikation mit Firmenkunden. Replika bietet auch das Mieten des Konferenzraums für Ihre Sitzungen mit Geschäftspartnern an. Außerdem können wir eine Investition oder einen anderen Form von Geschäftsgelegenheit finden, vom Immobilienkauf und Durchdringung auf den slowenischen Markt bis zum Fund Möglichkeiten EU-Bewilligungen zu erhalten.

Für alle Informationen bezüglich der Buchhaltung von Replika und des virtuellen Dienstbüros, schreiben Sie bitte an info@replika.si oder rufen Sie +386 (0) 422 88 77.

Replika Buchhaltungsdienst versorgt ausländische Gesellschaften und Personen mit dem elektronischen Rat über die Website zu den folgenden Bereichen: Buchhaltung, Steuern, Geschäftsdienstleistungen und Finanzen. Die Beratung wird in englischer, russischer, deutscher, italienischer, serbokroatischer und anderen Sprachen angeboten. Sie müssen nur Ihre Fragen in die Online-Form eingeben und auf unsere Antwort warten, die Sie auf Ihrer E-Mail Adresse erhalten sollen. Für den schnellen, beruflichen und wirksamen Rat schreiben Sie dem >>>

Ihre Anfrage wurde erfolgreich versendet.

Startseite Accounting Service Replika >>

Kratek nabor najbolj pogostih strokovnih izrazov iz računovodstva smo pripravili za vse tiste, ki želite dobiti boljši vpogled v knjigovodstvo, računovodstvo in podjetniško poslovanje. Vaš računovodski servis in računovodja vam bosta tako lahko hitreje in lažje približala računovodske storitve ter ostala računovodska znanja.

DAVKI
Davki so sredstvo za pridobivanje dohodkov države in lokalnih skupnosti. Davki so derivatni prihodki države. Davki se pobirajo v javnem interesu. Zavezanec za davek je sankcioniran, če ne izpolni davčne obveznosti. Poznamo več vrst davkov npr. davek na dodano vrednost (DDV), davek na promet nepremičnin (DNPN), davek na premoženje, davek od dohodkov pravnih oseb (DDPO) itd ...

PREVENTIVNI DAVČNI PREGLED
Preventivni davčni pregled je pregled kompletnega poslovanja s področja vseh davkov na podoben način, kot bi ga opravil davčni inšpektor.

MINIMALNA PLAČA
Minimalna plača pripada zaposlenemu delavcu za opravljeno delo v polnem ali z njim izenačenem delovnem času, določenem z zakonom, kolektivno pogodbo ali splošnim aktom delodajalca.

DNEVNICA
Dnevnica je povračilo za stroške prehrane na službeni poti.

13. PLAČA
13. plača je plača, ki je opredeljena v kolektivni pogodbi ali notranjem aktu pravne osebe in se izplačuje navadno na koncu koledarskega leta. To so bruto zneski izplačani poleg redno izplačanih plač, tako imenovani 13. plača, božičnica, novoletnica... Plačilo 13. plače za delodajalca ni obvezno.

PLAČA
Plača je znesek denarja, ki ga delodajalec plača delavcu za opravljeno (navadno) mesečno delo. Strošek plače za delodajalca predstavlja bruto ali kosmata plača, vendar od nje delavcu samodejno odtegnejo del plače za določene davke in prispevke, tako da mu ostane neto plača.V Sloveniji v tako dobljeno neto plačo niso všteti stroški prevoza na delo, dnevnice in nadomestilo za prehrano, ki jih delavec prejme še dodatno, torej poleg neto plače.

PLAČILNA BILANCA
Plačilna bilanca je statistični izkaz, ki za določeno obdobje sistematično zajema ekonomske transakcije med enotami gospodarstva države in tujino.
Plačilna bilanca vsebuje dve osnovni vrsti transakcij med rezidenti in nerezidenti: tekoči račun, in kapitalski in finančni račun.

TRANSAKCIJA
Transakcija je opredeljena kot gospodarsko gibanje, ki odraža nastanek, preoblikovanje, menjavo ali propad ekonomske vrednosti in obsega spremembo lastnine blaga in/ali denarnih sredstev, oskrbo s storitvami ali oskrbo z delovno silo in kapitalom.

TEKOČI RAČUN
Tekoči račun zajema vse registrirane transakcije, razen finančnih, med rezidenti in nerezidenti. Razdeljen je na saldo blaga, storitev, prihodkov in tekočih transferjev.

KAPITALSKI RAČUN
Kapitalski račun zajema kapitalske transferje in transakcije z neproizvodnimi nefinančnimi sredstvi.

FINANČNI RAČUN
Finančni račun sestavljajo: saldo neposrednih naložb, saldo naložb v lastniške vrednostne papirje, saldo drugih naložb (posojila in trgovinski krediti, valuta in vloge, drugo) in spremembe sredstev rezerv.

TEKOČI TRANSFERJI
Tekoči transferji zajemajo vse realne vire in finančne postavke, zagotovljene brez kakršnega koli nadomestila iz enega v drugo gospodarstvo. Tekoči transferji neposredno vplivajo na raven razpoložljivega dohodka v gospodarstvu in na porabo blaga in storitev.

OBRESTI
Obresti kot dohodek so vsak znesek, ki je višji kot vrnjena glavnica, tudi bonusi, premije, inflacijski dohodek, tečajne razlike in vsi podobni dohodki, ki izhajajo iz finančno-dolžniškega razmerja, predstavljajo obresti.

POTNI NALOGI
Potni nalogi so računovodske listine, ki dokazujejo obstoj službenih potovanj delavcev in služijo povračilu davčno priznanih stroškov, ki so jih v zvezi s službenim potovanjem utrpeli. Največkrat se obračuna dnevnice (kot nadomestila povračilo stroškov za prehrano) in prevozne stroške (kilometrina, cestnina, parkirnina, prevoz z javnimi sredstvi...).

ZAJAMČEN OSEBNI DOHODEK
Zajamčeni osebni dohodek je dohodek, ki je (iz dela) zajamčen vsakemu delavcu najmanj v višini, ki mu zagotavlja materialno in socialno varnost.

BONITETA
Boniteta je vsaka ugodnost (ne glede na to, ali je v obliki proizvoda, storitve ali v drugi obliki), ki jo delodajalec zagotovi delojemalcu ali njegovemu družinskemu članu. Predpogoj za določanje bonitete je, da ima delavec pri delodajalcu sklenjeno delovno razmerje.

DOHODNINA
Dohodnina je davek od dohodka fizičnih oseb. V obračunu dohodnine so zajeti vsi obdavčljivi dohodki, ki jih fizična oseba pridobi oz. doseže v koledarskem letu.

DOBIČEK
Dobiček je razlika med celotnimi prihodki in celotnimi odhodki ali dobiček je pozitivni poslovni izid. Nekatere organizacije imajo presežek (prihodkov ali odhodkov) in ne dobiček. To so zavodi in gospodarske javne službe. Dobiček lahko na primer izračunamo tudi kot razliko med končnim in začetnim kapitalom, zmanjšano za neposredne spremembe kapitala (računovodski vidik)

AVTORSKI HONORAR
Avtorski honorar je dohodek, izplačan na podlagi avtorske pogodbe, ki je lahko sklenjena za stvaritev avtorskega dela ali za uporabo avtorskih del

ODPRAVNINA
Pojem odpravnina pomeni enkratno izplačilo npr. ob prenehanju delovnega razmerja ali ob upokojitvi. Višina odpravnine je odvisna od višine delavčeve plače. S stališča sodne prakse je odpravnina oblika varstva dohodka delavca, ki mu je prenehalo delovno razmerje. Odpravnina se obvezno izplačuje v denarju in ne v kakšni drugi obliki. Delodajalec ni dolžan izplačati odpravnine, če zagotovi varstvo delavca na drugačen način, in sicer z ustrezno zaposlitvijo pri drugem delodajalcu ali z dokupom delovne dobe.

OSNOVNI KAPITAL
Osnovni kapital je tisti del kapitala, ki je nominalno določen v aktu o ustanovitvi družbe. Vplačajo ga lastniki podjetja (delničarji) in je vpisan tudi v ustreznem sodnem registru.Glede na vrsto podjetja lahko osnovni kapital delimo na: delniški kapital (delniška družba), delež v kapitalu (družba z omejeno odgovornostjo), kapitalsko vlogo (družba z enim samim družbenikom).Osnovni delniški kapital se deli na: navadne in prednostne delnice, ter glede na posamezne izdaje delnic. Odkupljene lastne delnice se navajajo posebej, ker nanje ni vezana glasovalna pravica, prav tako pa se na lastne delnice ne razporeja dobiček.

KREDIT
Kredit je pravni posel in pomeni pogodbeni odnos med banko in stranko, pri katerem se banka zavezuje, da bo dala uporabniku kredita na voljo določen znesek denarnih sredstev za določen ali nedoločen čas, za neki namen ali brez določenega namena. Uporabnik pa se zavezuje, da bo plačeval banki dogovorjene obresti in dobljeni znesek denarja vrnil v določenem času in na način, ki sta določena v pogodbi, ki vsebuje najmanj tri elemente, in sicer: pogoji za nastanek kredita ( prepustitev denarja ), način uporabe kredita in način vračanja kredita.


Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/raceu/public_html/bilanzierung/home/raceu/public_html/bilanzierung/tmp/sourcerer_php_df525c909dceb1a8a83bb2352ef32eaf on line 10

 

<< Zurück

Buchhaltung Replika

video presentation

» Promo video teaser

Vorzüglichkeit der Gruppe von Replika
Gruppe von Replika zeichnet Fachpersonal, Kenntnisse, hoher Qualitätsarbeit und große Ansprechbarkeit aus.

Računovodstvo

VIRTUELLES BÜROE

VIRTUELLES BÜRO
Wir bieten Registrierung Ihrer Gesellschaft an unserer Geschäftsadresse in Ljubljana, Slowenien (EU) an, sowie eine Online-Beratung.

E-BERATUNG

Horizon 2020 tools

REPLIKA GESCHÄFTSKLUB

ÜBERTRAGUNG DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT NACH SLOWENIEN

 • UNTERNEHMENSKAUF

  Unternehmenskauf in Slowenien (eines schon gegründeten und reinen Unternehmens) ermöglicht Ihnen einen schnellen und einfachen Durchbruch auf den slowenischen Markt und eine sofortige Geschäftstätigkeit.

 • UNTERNEHMENSGRÜNDUNG

  Unternehmensgründung in Slowenien ermöglicht Ihnen die Nutzung aller Vergünstigungen, die einem neugegründeten Unternehmen innerhalb der EU zustehen. Das Verfahren wird von den Beratern von Replika geleitet.

 • UNTERNEHMENSSITZ

  Der Unternehmenssitz in einer bestimmten Region kann auch einen Konkurrenzvorteil bedeuten. Der Unternehmenssitz Ihres Unternehmens ist auch auf unserer Geschäftsadresse möglich.

 • BANKKONTO

  Die richtige Bankauswahl ist wichtig für eine ungestörte Geschäftstätigkeit. Wir bieten eine komplette finanzielle Beratung, eine Errichtung des Online-Bankings und Kommunikation mit den Banken.

 • UNTERNEHMENSTEMPEL

  Im Detail liegen die Vorteile der ausgezeichneten Unternehmen. Wir bieten den Unternehmen alles an einem Platz; auchdie Unternehmensstempelerstellung.

 • STEUERNUMMER

  Gesetzliche Steuertätigkeit und Steuerersparnisse sind Voraussetzungen für den Unternehmenserfolg. Wir bieten Ihnen eine komplette Steuerberatung an, einschließlich der Erhaltung der Steuernummer.

 • MEHRWERTSTEUER-IDENTIFIKATION

  Ein fremdes Unternehmen muss dem Steuerorgan die geforderte Dokumentation vorlegen, damit es sich als MwSt-Pflichtige identifizieren kann. Auf Aufforderung des Kunden bereiten wir alle erforderlichen Dokumentationen.

 • VIRTUELLES BÜRO

  Die Entwicklung von Kommunikationswerkzeugen ermöglicht eine virtuelle Anwesenheit und ungestörte Geschäftstätigkeit, wo sie auch sind. Das können Sie mit unserer Online-Rechnungsführung, Online-Beratung und Online-Bank erledigen.

 • AUFENTHALTSERLAUBNIS

  Für die Arbeitsausübung in Slowenien müssen Sie sich neben der Arbeitsgenehmigung auch die Aufenthaltserlaubnis regeln. Die ganze Dokumentation wird individuell und nach dem Einzelbedarf geregelt.

 • ARBEITSGENEHMIGUNG

  Die Arbeitsgenehmigung ist das Schlüsseldokument für den Tätigkeitsbeginn in Slowenien. Folgend regeln wir für Sie auch die Aufenthaltserlaubnis.

 • BUCHHALTUNG UND RECHNUNGSFÜHRUNG

  Eine geregelte Buchhaltung und Rechnungsführung sind die Grundlagen für eine erfolgreiche Tätigkeit. Bei Replika bieten wir Ihnen ganzheitliche Dienstleistungen der Rechnungsführung schon seit 2003.

 • STEUERVERTRETER

  Wenn Sie den Sitz in einem Land außerhalb der EU haben und in Slowenien eine Tätigkeit ausführen, brauchen Sie einen Steuervertreter. Replika ist ein anerkannter Steuervertreter international geltenden Unternehmen.

 • STEUERRÜCKERSTATTUNG

  Für Fremde ohne einen festen Wohnsitz in der Europäischen Gemeinde (EU) besteht eine Möglichkeit der Steuerrückerstattung. In Replika regeln wir für unsere Kunden die Steuerrückerstattung.

 • DREISEITIGE GESCHÄFTE

  Die Regelungen der Steuerberechnung für internationale Transaktionen verlangen eine gute Kenntnis der Steuergesetzgebung. Bei Replika bieten wir Steuerberatung bei dreiseitigen Geschäften an.

 • INTRASTAT

  Das Berichten für Intrastat ist nur eine von den Pflichten des Unternehmens. Unsere Berater können die Pflichtigen dieser Pflicht entlasten.

 • TRANSFERPREISE

  Transferpreise und die richtige Steuerverrechnung kann bedeutend auf das Geschäftsresultat Ihres Unternehmens wirken. Bei Replika helfen wir Ihnen bei der Transferpreissetzung.

 • GEWINNSTEUER

  Optimierung der Steuerbilanz kann auf eine rechtmäßige Weise die Gewinnsteuer deutlich sinken. Die Optimierung bieten wir Ihnen im Rahmen der Steuerberatung Replika.

 • GESCHÄFTSPLAN

  Die Vorbereitung eines Geschäftsplans, der erfolgreich ausgeführt wird, braucht Kenntnisse auf den Gebieten der Geschäftsleitung, Finanzen und Recht. Bei Replika haben wir alle Experten und Kenntnisse an einem Ort.

 • GESCHÄFTSDIENSTLEISTUNGEN

  Sie sind ein hervorragender Manager, aber Sie haben keine Zeit und kein Personal, dass Sie alles selber machen. Outsourcing der Geschäftsdienstleistungen ist heute ein Muss und ein Konkurrenzvorteil.

 • PROJEKTFINANZIERUNG

  Entsprechende Projektfinanzierung ist essential für seinen Erfolg. Unsere Experten bieten eine ganzheitliche finanzielle Beratung, bei dem Erwerb von verschiedenen Mitteln.

 • INVESTITIONSPROJEKTE

  Es existieren hervorragende Investitionsprojekte, die finanzielle Mittel brauchen. Bei Replika wissen wir, welche Investitionen Potenzial haben.

 • ZUSCHÜSSE

  Zuschüsse können eine wichtige Quelle der Zusatzfinanzierung Ihres Projekts sein. Bei Replika sind uns die Möglichkeiten und Arten von Zuschüsserwerb bekannt.

 • INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN

  Immobilien- oder ein Hauskauf in Slowenien verlangt Kenntnisse über den Immobilienmarkt und dessen Stand. Bei Replika erledigen wir alle Immobiliendienstleistungen.

 • ÖFFENTLICHE AUKTIONEN

  Immobilienkauf auf öffentlichen Auktionen kann eine hervorragende Investitionsgelegenheit sein. Bei uns folgen wir den öffentlichen Immobilienauktionen in Slowenien.

 • RECHTSBERATUNG

  Unternehmensgründung, -Kauf, Einstellung, allgemeine Bedingungen, aller Art Verträge. Der Rechtsrat unseres Rechtsexperten kann Ihre Herausforderungen lösen.

 • GESCHÄFTSKLUB REPLIKA

  Geschäftliche Zusammenkunft und der Austausch aktuellen Geschäftsinformationen für unsere Kunden bietet der Geschäftsklub Replika. Wir laden Sie ein, dass Sie zum Klub beitreten.

 • GESCHÄFTSPARTNER

  Die Auswahl des richtigen Geschäftspartners ist immer wichtig für eine erfolgreiche Projektrealisation. Bei Replika können wir Geschäftspartner überprüfen oder Ihnen bei der Suche helfen.

1/3

Investitionsprojekte, Immobilieninvestitionen, Ausbildung und öffentliche Auktionen von Immobilien

Replika Invest

znanje za investicije, d.o.o.
(Wissen für Investitionen d.o.o.)

EU-Zuschüsse, Firmendarstellung, Geschäftsoptimierung und Projektmanagment

Replika PRO

idejni inženiring, d.o.o.
(Entwurfsplanung, d.o.o.)

Naj računovodski servis 2012
Best accounting service in Slovenia
Certified accounting service
accounting in slovenia
Replika accounting
EFQM
European business award
EFQM
EFQM